Huishoudelijk Reglement Vakgroep Parket |

Huishoudelijk Reglement Vakgroep Parket

Contributie

Artikel 1

1. De door de aspirant-leden en de gewone leden te betalen jaarlijkse contributie dient steeds door middel van vooruitbetaling voor het komende jaar betaald te worden. Daartoe ontvangen de leden een factuur welke binnen 30 dagen betaald dient te worden.
2. Het bestuur kan een redelijke vergoeding vaststellen voor het innen van de bijdragen, die niet tijdig worden betaald. Indien bij de incasso  derden moeten worden ingeschakeld zijn de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van het betrokken lid.
3. Indien na tweemaal daartoe herinnerd te zijn betaling van de contributie niet is geschied is het lid in verzuim en kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen conform het in artikel 9 lid 3 bepaalde van de statuten van de vereniging.
4. Het bestuur legt jaarlijks een contributievoorstel aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor.
Begunstigde leden ontvangen jaarlijks een uitnodiging om een donatie te verrichten aan de vereniging.

Algemene Voorwaarden Vakgroep Parket

Artikel 2
1. De vereniging kent uniforme algemene leverings- verkoop- en betalingsvoorwaarden ten behoeve van haar leden: de Algemene Voorwaarden Vakgroep Parket, die zijn overeengekomen met de consumentenorganisaties.
2. De leden zijn gehouden om te werken op basis van de uitvoeringsvoorwaarden en deze van toepassing te verklaren op alle overeenkomsten welke zij met consumenten aangaan.
3. De vereniging garandeert dat overeenkomsten, welke conform lid 2 van dit artikel zijn aangegaan worden nagekeken.

Geschillencommissie

Artikel 3
1. De vereniging is aangesloten bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.
2. De leden zulen zich in voorkomende gevallen houden aan de uitspraken van de geschillencommissie.
3. Ingeval een lid geen gevolg geeft aan de uitspraak van de geschillencommissie zullen de kosten, die het bestuur moet maken om de uitspraak van de geschillencommissie te effectueren op het betrokken lid worden verhaald.

Verzekeringen

Artikel 4
1. De vereniging besteedt een deel van de contributie voor het ten behoeve van de leden af te sluiten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De leden zijn verplicht deel te nemen aan deze collectieve verzekering.
2. Ingeval een lid beschikt over een gelijkwaardige bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering, kan hij op verzoek ontheven worden van de in het vorige lid vermelde verplichting.
3. Alle leden zijn een bijdrage verschuldigd voor de dekking van het risico van de nakomingsgarantie van de vereniging, als bedoeld in artikel 2, lid 3. De hoogte van deze bijdrage wordt op dezelfde wijze vastgesteld als de contributie.

Bestuur

Artikel 5.
De taakverdeling binnen het bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van de reglement door het bestuur vastgesteld.

Algemene vergaderingen

Artikel 6
1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter optreden.
2. Van het op de algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
3. Bij de benoeming van nieuwe bestuursleden wordt per vacature gestemd. De persoon, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, is gekozen. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Kandidaten die niet zijn gekozen, zijn - bij meerdere vacatures - verkiesbaar voor de overige vacatures. Onder stemmen worden verstaan geldige uitgebrachte stemmen.Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Een door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Slotbepaling

Artikel 7
Aan alle leden wordt bij de aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van de statuten, van dit reglement, van het reglement van de geschillencommissie, de Algemene Voorwaarden Vakgroep Parket, alsmede van alle bijzondere door het bestuur vastgestelde reglement, ter hand gesteld, gelijk mede van alle daarin later aangebrachte wijzigingen.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van x december 2015.

 

Het bestuur.

 Om te downloaden klik hier: 

naar begin pagina