Tarieven lidmaatschap Vakgroep Parket 2015 | Voorwaarden voor het lidmaatschap | Tarieven lidmaatschap VPVB 2015 | bedrijfsaansprakelijkheidspolis |

Tarieven lidmaatschap VPVB 2015

 

a. een eenmalig inschrijfgeld van € 125,00 1), alsmede

b. een jaarlijks contibutiebedrag ten behoeve van de algemene     
    verenigingsfaciliteiten tot eind van het jaar: € 285,00 1)

Wordt u in de loop van het jaar lid 2), dan geldt als contributiebedrag:

Alsmede,

c. VPVB-Geschillenpolis: collectieve dekking van de aansprakelijkheid met betrekking tot de afhandeling van geschillen (per jaar of delen daarvan): € 16,00.

d. VPVB-bedrijfsaansprakelijkheidspolis: jaarpremie € 105,88 3).

Wordt u in het loop van het jaar lid 2), dan geldt als premiebedrag:  

e. De contributie voor het verenigingsjaar dient vooraf en ineens te worden 
    betaald binnen 14 dagen na de ontvangst van de factuur.

f. Indien een lid na een eerste herinnering in gebreke blijft de contributie-
   /polisbijdragen te voldoen, zal dat lid € 25,00 aan extra 
   administratiekosten verschuldigd zijn.

 

----------------------------------
1. De bedragen onder a,b,c, en f. genoemd worden nog vermeerderd met  
    de verschuldigde omzetbelasting (21%). De premiebedragen onder e. en
    d. zijn inclusief  21% assurantiebelasting.

 2. Als ingangsdatum voor het lidmaatschap geldt de datum waarop het 
     aanmeldingsformulier door de VPVB is ontvangen.

3. Wanneer u al beschikt over een eigen 
    bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, zal de premie van de VPVB-
    polis worden gecrediteerd na ontvangst van een copie voorblad of een 
    copier van de laatste premienota van de eigen verzekering.
 

naar begin pagina