Activiteiten Vakgroep Parket | Project: Gaan liggen of blijven leggen? | Workshop | Handreiking voor de Parketteur |

Activiteiten Vakgroep Parket

Voor de Vakgroep Parket zullen de volgende onderwerpen centraal staan:

De zzp-problematiek.
Zelfstandigen zonder personeel (zzp) is een begrip, dat de afgelopen tijd veel in de publiciteit is gekomen. Voor de zelfstanding werkende parketvloerenlegger is dit van groot belang. Zijn positie als zelfstandig ondernemer moet niet alleen in fiscaal opzicht bekend zijn, maar ook voor de Uitvoeringsvoorwaarden. werknemersverzekeringen (UWV). Voor vele parketvloerenlegger betekent dit dat met name de relatie met andere bedrijven (leveranciers van parketmaterialen) onder de loep moet worden genomen. Om de positie van de leden goed te kunnen behartigen is aansluiting gezocht bij het Platform Zelfstandige Ondernemers, PZO, een nieuwe koepelorganisatie waarbij branche-organisaties van zzp-ondernemingen zijn aangsloten.

de bedrijfsopvoering
Een kleine zelfstandige heeft vaak behoeft aan versterking op het gebied van de bedrijfvoering. Dit kan bestaan uit zakelijke adviezen, maar ook uit praktische oplossingen voor problemen. De Vakgroep Parket wil de leden op dit gebied helpen. 

Zo heeft de Vakgroep Parket samen met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis algemene voorwaarden opgesteld, de Algemene Voorwaarden Vakgroep Parket 2015.

Ook heeft de Vakgroep Parket in samenwerking met de consumentenorganisaties de leden van de Vakgroep Parket aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Klussenbedrijven te 's-Gravenhage.

Ten behoeve van de leden heeft de Vakgroep Parket ook een zeer voordelige collectieve bedrijfaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Met het HBA en de andere organisaties in de branche is gewerkt aan de Code van het Parketbedrijf, die eind 2005 is verschenen.

Verder zal ook op andere terreinen gezocht worden naar concrete voordelen voor de leden uit het ledenaantal. De activiteiten van de Vakgroep Parket zullen daarom vooral gericht zijn op het werven van leden voor de vereniging, zodat er een voldoende draagvlak ontstaat voor de vervolgactiviteiten.

de vaktechniek
Om tegemoet te komen aan de behoeften aan bijhouden en verbeteren van de vakkenis zullen meerdere activiteiten worden ontplooid. Hiervoor zullen onder meer bijeenkomsten worden georganiseerd met leveranciers gericht op het uitwisselen van praktische kennis en ervaring. Een belangrijke ontwikkeling vormt de totstandkoming van de Uniforme Legvoorschriften eind 2005, waarvan in 2012 de huidige derde editie werd uitgegeven onder auspicien van het HBA.

Ook zal in samenwerking met het Documentencentrum en het Gildevaartcollege gewerkt worden aan toegankelijke vormen van kennisoverdracht.

Ook combineert de Vakgroep Parket de ledenvergadering zoveel mogelijk met een vaktechnisch onderwerp. Daarbij wordt door gespecialiseerde deskundigen en leveranciers nader ingegaan op vaktechnische onderwerpen, bijvoorbeeld over de toepassing van vloerverwarming bij houten vloeren.

de promotie (ledenwerving)
Zoals hierboven al is aangegeven zullen de activiteiten voor een belangrijk deel in het teken staan van ledenwerving.

Om leden te krijgen, moeten de voordelen van het lidmaatschap goed naar voren worden gebracht. Er zal een ledenfolder worden samengesteld, waarin die voordelen op pakkende wijze worden uiteengezet. Daarnaast zal de doelgroep van ongeveer 700 bedrijven worden benaderd met uitnodigingen voor regionale bijeenkomsten. Verder zal aan de activiteiten van de vereniging bekendheid worden gegeven via vakbladen en bestaande internetsites, die op deze doelgroep zijn gericht.

Omdat de beslissing om lid te worden van een vereniging bij een kleinschalig bedrijf niet alleen een zakelijke maar ook een persoonlijke beslissing is (gevoel met het vak en vakgenoten) zal geprobeerd worden zoveel mogelijk gelegeheid te bieden aan de leden om elkaar te ontmoeten.

de belangenbehartiging
Naast deze activiteiten is ook de algemene belangenbehartiging van de leden een belangrijk aandachtspunt. Dit betekent, dat de Vakgroep Parket zichzelf presenteert aan overheids- en andere instellingen. Ook in europees verband neemt de Vakgroep Parket deel aan samenwerkingsverbanden. Verder is de Vakgroep Parket door zijn lidmaatschap van PZO sterk vertegenwoordigd in het ZZP lobby circuit.

de huishoudelijke zaken
De Vakgroep Parket wil de leden in ieder geval twee maal per jaar uitnodigen voor een algemene ledenvergadering. Op die manier kunnen de gebeurtenissen binnen en rond de Vakgroep Parket regelmatig met elkaar besproken worden en kunnen de leden hun inbreng leveren bij de verdere ontwikkeling van hun vereniging.

naar begin pagina